363 AWA

318 POGGE

250 TOUR

198 TOUR

145 CQDA

138 PWB

126 STA

104 NAV