386 LAGARE

385 EVPA

377 VERS

371 MAG

370 WAULX

363 AWA

362 BGJ

361 BRO

358 TIL

353 VANHOE

351 MOCK

338 HEN

337 GUE

336 BED

335 PTB

334 CYGNES

331 INITIATIVE

331 GERA

329 PDL

318 POGGE

317 BRIC

298 BAU

289 VIGNETTE

278 BERCHEM

250 TOUR

207 VML

203 MOL

192 GOU

178 STH

126 STA

Masterplan voor Pekgatte Stabroek Open Oproep 24/2012

Pekgatte Stabroek
2013

It document stelt geen project voor, maar is het resultaat van een aanpak rond probleemstellingen. Het is immers onmogelijk om de reflectie over de toekomst van een gebied aan te pakken zonder een uitgebreide en diepgravende beschrijving van dit gebied. onze aanpak is er daarom eerder één van structurele aard. Dat wil zeggen dat deze gebaseerd is op de overtuiging dat de vorm van territoriale transformatie – in dit geval de uitbreiding van stabroek – altijd het resultaat is van rationaliteiten die begrepen en uitgelicht dienen te worden. De kracht van een project wordt – volgens het team - immers niet gemeten op basis van een visie, maar eerder op haar geschiktheid of niet om zich in te schrijven in de aanwezige dynamieken en vooral om deze leesbaar en verstaanbaar te maken binnen de collectieve identiteit van de plaats. De eerstvolgende pagina’s van dit document geven een beeldverslag van deze rationaliteiten waaraan het gebied van stabroek beantwoordt.
Dit gezegd zijnde, het leek ons, halverwege deze beschrijving, dat de moeilijkheid van de toekomstige uitbreiding van stabroek eerder ligt in de correcte definitie en articulatie van de inzet die aan deze uitbreiding verbonden is. Het is daarom dat we voorstellen om de reflectie te structureren rond drie thema’s die als doelstelling hebben om een prospectieve en open blik te werpen op de, soms contradictorische, posities en doelstellingen van de verschillende actoren en tegelijkertijd hun bezorgdheden te integreren in een vormelijke en tijdsgebonden reflectie (fasering).
Deze drie thema’s dienen de verschillende ingenomen posities te ventileren en in beweging te brengen. De thema’s worden aangebracht als ar- gumenten om het debat tussen de verschillende factoren op lange termijn te laten vooruitgaan, zonder op ook maar één moment de technische en vormelijke dimensie van deze wedstrijdopgave uit het oog te verliezen.We stellen hier dus een flexibel instrument voor dat de toekomst kan vormgeven.
Het laatste deel van dit document stelt een synthese van deze drie thema’s voor, of beter gezegd een mogelijk resultaat van de uitbouw van een project rond deze drie thema’s. In stedenbouw is de stedelijke vorm iets dat slechts zelden kan beheersd worden. Daarentegen is het wel mogelijk om de lezing van een (stedelijke) omgeving te beïnvloeden, en van daaruit, de ambities en doelstellingen van deze omgeving die zich vooral vertalen in de publieke ruimte en de relaties die deze definieert, het samenleven kortom, te integreren in het collectieve bewustzijn. Dat is het uitgangspunt waarrond dit document is opgebouwd.

037 VDN